SOSI gravplass

2sosi_hovedill

Ifølge gravferdsforskriften skal det utarbeides digitale gravkart ved alle utvidelser av gravplasser, og ved nyanlegg og vesentlige endringer.  SOSI gravplass produktspesifikasjon angir hvordan gravkartene skal produseres.

Ny versjon forventet innen 15.03.2021
Ny versjon av produktspesifikasjon er under sluttbehandling, for godkjenning hos Kartverket per februar 2021. Forventes ferdig godkjent innen 15.03.2021.

De viktigste endringene i revidert versjon er:

  • Produktspesifikasjonen er forenklet, og unødvendige objekter for grakartet er fjernet. Gravkartet er definert kun som opptegning av selve griden.
  • Valgfrihet omkring hvordan objektene skal tegnes er tatt bort, gravplass, gravfelt og graver skal tegnes som flater.
  • Kulturminner tegnes inn i et separat kartlag, ut fra standarden SOSI kulturminne.
  • Identifikasjon av objekter med GUID er lagt til, i henhold til anbefalinger fra Statens kartverk
  • Innleveringsformatene for filer er satt til SOSI og GML