SOSI gravplass

2sosi_hovedill

Ifølge gravferdsforskriften skal det utarbeides digitale gravkart ved alle utvidelser av gravplasser, og ved nyanlegg og vesentlige endringer.  SOSI gravplass produktspesifikasjon angir hvordan gravkartene skal produseres.

Høring av oppdatert produktspesifikasjon
Produktspesifikasjonen har i 2020 gjennomgått en revisjon, og nytt forslag til produktspesifikasjon legges ut til åpen høring. De som ønsker det kan delta i et webinar den 11.11.2020 kl 09-11, hvor tilbakemeldinger også kan gis muntlig. Påmelding til webinaret skjer via KAs nettsider.

I webinaret vil det bli anledning til å stille spørsmål og diskutere underveis. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, fagansvarlig for gravplass i KA, Eirik Stople og spesialrådgiver Kjersti Kambestad fra KA vil delta i webinaret sammen med Olav Kavli fra Geodata, som har utført det kartfaglige revisjonsarbeidet av produktspesifikasjonen.

Revidert versjon av SOSI gravplass produktspesifikasjon 16.10.2020
Ekspempelfil i SOSI-format ut fra revidert produktspesifikasjon av 16.10.2020

Skriftlig høringsinnspill sendes til sosiprodspek@sosigravplass.no innen 9.11.2020 kl 12.00.

De viktigste endringene i revidert utkast er:

  • Produktspesifikasjonen er forenklet, og unødvendige objekter for grakartet er fjernet. Gravkartet er definert kun som opptegning av selve griden.
  • Valgfrihet omkring hvordan objektene skal tegnes er tatt bort, gravplass, gravfelt og graver skal tegnes som flater.
  • Kulturminner tegnes inn i et separat kartlag, ut fra standarden SOSI kulturminne.
  • Identifikasjon av objekter med GUID er lagt til, i henhold til anbefalinger fra Statens kartverk
  • Innleveringsformatene for filer er satt til SOSI og GML