SOSI gravplass

2sosi_hovedill

Ifølge gravplassforskriften skal det utarbeides digitale gravkart ved alle utvidelser av gravplasser, og ved nyanlegg og vesentlige endringer.  SOSI gravplass produktspesifikasjon angir hvordan gravkartene skal produseres.

Ny versjon 2023 av produktspesifikasjon SOSI gravplass

Produktspesifikasjonen har fått noen mindre korrigeringer, og er nå oppdatert og publisert på geonorge.no.

Lenker til produktspesifikasjonsdokumentet, eksempelfiler og valideringsfiler finnes under last ned.

De viktigste korreksjonene i siste versjon er:

  • UUID for gravplassene har endret navn og heter nå GravplassUUID. Denne skal kun ligge på gravplassnivået.
    GravplassUUID for gravplassene kan hentes fra gravplassdatabasen. Ta kontakt med KA på ka@ka.no for å få tilgang.
  • Lokalid skal, i henhold til generell SOSI-standard, ligge på alle objekter. Dette er en UUID som må genereres av den som produserer fila.
  • Korrigering av fremmenøkkel på urneplass

Ett modell-format, to filformater
Selve SOSI-modelleringen videreføres av Statens Kartverk som norsk metodikk for standardisering av stedfestet informasjon. Men filformatet .SOS er på vei til å bli avviklet. For SOSI gravplass kan man nå levere og benytte to filformat: .SOS og .GML. Fra 1.1.2025 vil GML bli standard leveringsformat.

Pilotprosjekt for validering av GML-filer
Statens Kartverk utvikler nå nye nettbaserte verktøy for validering av GML-filer. Dette vil erstatte systemet for SOSI-kontroll, og baseres på opplasting av filer, med konkrete feilmeldinger dersom filene ikke følger kravene. KA har blitt invitert til å delta i en pilot hvor GML-filer av gravplasser blir brukt i testingen.