Hva er SOSI gravplass?

2sosi_hovedill

I forbindelse med revisjon av forskrift til gravferdsloven 18.12.2012 kom det inn et nytt avsnitt i § 4, 2. ledd om  ID for gravplass, gravfelt og grav i henhold til standard fra Statens kartverk. Bestemmelsen lyder som følger:

Ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass skal, gravplassen, hvert gravfelt og hver grav ha sin egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI). Gravene bør være stedfestet ved hjelp av koordinater og skal være forankret i marken med gravfeltfastmerker, som regel minst fire for hvert gravfelt. Graver skal kunne påvises entydig, enten direkte ved hjelp av koordinater eller ved utmål fra gravfeltfastmerkene.

I medhold av rundskriv V-006/18B fra Barne- og familiedepartementet trer gravferdslovens forskrift § 4.2 i kraft fra 1.januar 2019.

Krav om bruk av SOSI standard vil slå inn både  ved nyanlegg , utvidelse og vesentlig endring av gravplasser. Kravet er knyttet opp mot gravplass, gravfelt og grav, det vil si at det er selve gravkartet som må utarbeides i henhold til SOSI standarden.

SOSI-dokumentene (standard, produktspesifikasjon og tegneregler) bør refereres til i kravspesifikasjon for prosjektering, slik at leverandøren forholder seg til standarden.

SOSI Gravplass består av en informasjonsmodell som gir definisjoner på alle relevante fagbegrep, og angir hvordan kartobjekter henger sammen i en logisk modell.

Målet er at alle it-systemer som inneholder disse objektene har én norm å forholde seg til. Utgangspunktet har vært de fysiske objektene på gravplassen (fastmerker, gravfeltenes grenser, plasseringen av hver enkelt grav etc), men modellen går også et stykke inn i forhold som oftest ikke vil opptre direkte i et gravplasskart, men som det er naturlig å knytte til stedfestede objekter.

SOSI gravplass angir i utgangspunktet ingenting om hvor datasett skal lagres og brukes, kun hvilken struktur og hvilket format kartdataene skal ha. Kartdata utformet etter SOSI-standarden kan behandles i alle slags GIS-system. Det etablerte fagsystemene på gravplass (Ecclesia, Gravlund) har deltatt i prosessen med å utarbeide standarden, og har bekreftet at digitale gravkart som er laget etter standarden vil kunne benyttes i fagsystemene.

SOSI gravplass er utarbeidet i et samarbeid mellom Statens Kartverk og fagmiljøer innenfor gravplassområdet i Norge. Det har vært en åpen prosess hvor både forvaltere, leverandører og andre aktører har vært frie til å delta. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset har deltatt, og KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) har fungert som koordinator for arbeidet. Både kirkelige fellesråd og kommuner med gravferdsansvar har deltatt i arbeidet.

Formell eier av standarden er Statens kartverk og formell eier av produktspesifikasjonen er Barne- og familiedepartementet.